Helse Vest – fra papir og manuelle prosesser til digital pasientjournal i 150 ambulanser

For å øke pasientsikkerheten, effektivisere arbeidsflyt samt dekke økte rapporteringskrav og lovgivning rundt pasientdata, ønsket Helse Vest RHF å bytte fra papir til elektronisk journal.

Helse Vest – fra papir og manuelle prosesser til digital pasientjournal i 150 ambulanser blog hero bilde

Valget falt på Bliksunds digitale pasientjournal gjennom en nasjonal rammeavtale på regional ambulansejournal inngått av Helse Sør-Øst RHF. Bliksund EWA benyttes av Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF i dag.

Helse Vest startet et forprosjekt for å se på en digital løsning som kunne erstatte papir og manuelle prosesser. Ambulansetjenesten har etterspurt elektronisk journal helt siden 2013, og gjennom den nasjonale rammeavtalen til Helse Sør-Øst RHF konkluderte Helse Vest til slutt med en anbefaling på Bliksunds elektroniske pasientjournal, Bliksund EWA.
 

Fra penn og papir til digital oversikt

Selv om lovgivningen var den viktigste årsaken bak ønsket om en digital pasientjournal, var det også stort behov for å gå bort fra papir og manuelle prosesser og over til digitale arbeidsprosesser. De ønsket seg bedre oversikt og kvalitet på tjenesten gjennom et sammenhengende pasientforløp, og ikke minst bedre bruk og rapportering av helsedata. Helse Vest har kommet langt til tross for få ressurser. Nå kan akuttmottaket forberede seg gjennom oppdateringer i sanntid om innkommende pasienter. Med ny teknologi i bruk, håper de at løsningen vil bidra til å øke kvalitet og effektivitet i akuttmedisinske tjenester, slik at ambulansetjenesten i regionen kan møte fremtidens utfordringer.

 

Feedback fra andre RHF, tilbakemelding fra ansatte etter opplæring og de første pilot-stasjonene er svært positive og vi går ikke tilbake til papir og permer. I tillegg til en bedre og mer effektiv hverdag for ambulansearbeiderne, forventervi også andre positive effekter som kostnadsreduksjon rundt print og arkivløsninger, mindre manuelt arbeid i forbindelse med etterregistrering av data, økt pasientsikkerhet og bedre samhandling i den prehospitale tjenesten.

Stian Sægrov, Ambulansesjef Ambulansetenesta, Helse Førde

 

Piloten startet med 15 ambulanser i mars, og er nå utvidet til nær alle ambulanser i Helse Vest. Ambulansearbeiderne har e-læring med Bliksund Academysamt «trykkekurs». De er i gang med testing av flere funksjoner, og piloten er planlagt å vare over sommeren før løsningen overføres til drift og forvaltning i løpet av høsten.
 
Innføringen er godt forankret, og dette har vært et samlet regionalt prosjekt som har blitt til gjennom pandemien. Tanken om en elektronisk løsning har modnet seg, og brukerne er godt fornøyde så langt. Grunnfunksjonaliteten er god, og løsningen er intuitiv. Denne løsningen har vi ventet lenge på, og vi er glade for at vi snart nærmer oss bruk i alle ambulansene I vest, sier Baard-Christian Schem, Fagdirektør Fagavdeling, Administrasjon morselskap.